EN ES CA
imatge video BBF 2015
imatge video BBF 2014
imatge video BBF 2013

Segueix-nos:

Barcelona Beer Challenge:

Avís legal

BEER EVENTS, S.L. (en endavant BEER EVENTS), amb CIF B-65812901, domiciliada a Barcelona, C/ Aragó, 4-6, esq, 4-2 08015, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 43.231, foli 57, full número B-428166, informa als Usuaris de la pàgina “www.barcelonabeerfestival.com”, de la qual n'és titular, de les Condicions d'Accés i Ús de la mateixa.

L'accés i ús de la Pàgina “www.barcelonabeerfestival.com” (en endavant el Web) es regirà i quedarà subjecte a les següents Condicions Generals. La utilització de totes les Pàgines web titularitat de BEER EVENTS suposa l'acceptació plena per part de l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Accés i Ús vigents en cada moment en què l'Usuari accedeixi al mateix. BEER EVENTS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals.

“www.barcelonabeerfestival.com” és un domini registrat per BEER EVENTS, S.L., titular de tots els drets de propietat intel·lectual del disseny, codi font i continguts d'aquesta Pàgina Web. Excepte autorització expressa, queda prohibit qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial.

BEER EVENTS permet als Usuaris utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i guardar els continguts i/o els elements inclosos en el Web, exclusivament per a ús personal, privat i no lucratiu; sempre que es mostri l'origen i/o autor dels mateixos i que, en el seu cas, figuri el símbol del Copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. L'ús del Web, en els termes descrits, no suposarà, excepte autorització expressa del titular, la renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels anomenats drets de propietat intel·lectual o industrial de BEER EVENTS o de tercers.

Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos en aquest Avís Legal, serà imprescindible disposar del consentiment previ per escrit del titular dels drets

Tots els continguts de les Pàgines web de BEER EVENTS (entre altres, texts, àudio, imatges, vídeo, software, disseny i signes identificatius) estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a BEER EVENTS o, en el seu cas, a tercers. En cap cas l'accés a les Pàgines web de BEER EVENTS implica cessió, transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

L'usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin, en el seu cas, dels drets de BEER EVENTS o de tercers sobre els continguts. L'Usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s'hagin posat a disposició a aquest efecte a les Pàgines web de BEER EVENTS o s'utilitzin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquin violació dels drets de Propietat Intel·lectual o algun tipus de dany per a les Pàgines web de BEER EVENTS i/o la seva informació i serveis que s'hi ofereixen.

L'usuari es compromet a utilitzar les informacions i serveis de la Pàgina web de BEER EVENTS de conformitat a la Llei, a aquestes Condicions Generals, la moral, els bons costums i l'ordre públic. En particular, l'usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts, i a no realitzar les següents activitats : a) dur a terme actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Propietat Industrial dels seus legítims titulars; b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o il·legal, contraris als drets humans i fer apologia del terrorisme; c) provocar danys als sistemes informàtics de BEER EVENTS, dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics o lògics que puguin causar danys als sistemes informàtics, com per exemple l'enviament de missatges electrònics no sol·licitats de forma continuada; i d) transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol·licitats o autoritzats.

BEER EVENTS no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en el web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, i no es responsabilitza per qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l'usuari que es derivi de l'accés a les Pàgines web de BEER EVENTS o de l'ús d'informació o aplicacions en ella contingudes.

BEER EVENTS no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a les seves Pàgines web, que podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d'informació.

BBEER EVENTS declina qualsevol classe de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la utilització, transmissió, difusió, o accés als continguts de les Pàgines web de BEER EVENTS.

En cap cas, BEER EVENTS serà responsable dels danys i perjudicis que pogués patir l'Usuari per l'ús erroni, indegut o il·lícit de la Pàgina Web o de qualsevol servei o informació de la mateixa, ni tampoc serà responsable BEER EVENTS dels danys i perjudicis que causi l'Usuari a tercers pel mateix motiu, essent responsabilitat única i exclusiva de l'Usuari de la Web.

BEER EVENTS no garanteix que els continguts de les seves Pàgines siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el supòsit que tot o part dels continguts de les Pàgines de BEER EVENTS siguin considerats il·legals a països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització per part dels usuaris i, en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels Usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació.

BEER EVENTS no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts hagin inclòs en forma d'hipervincles. L'establiment d'un hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre BEER EVENTS i el propietari de la pàgina Web en la que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis que s'hi ofereixen.

BEER EVENTS no es responsabilitza dels danys i perjudicis relacionats amb el funcionament, disponibilitat, i continuïtat dels llocs enllaçats; l'actualització de la seva informació, els seus continguts i serveis; la prestació o transmissió de la informació, i la qualitat, fiabilitat, licitud i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

En el cas que algun Usuari consideri que els continguts del lloc www.barcelonabeerfestival.com o dels llocs web enllaçats mitjançant hipervincles puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o discrepa dels mateixos per algun motiu, pot comunicar-ho a través de la direcció de correu electrònic Info@barcelonabeerfestival.com o per correu ordinari dirigit a la següent adreça: BEER EVENTS, S.L., Carrer La Font, 19 Esc. A 2º 3ª, 08004 Barcelona.

BEER EVENTS es reserva, sense necessitat de previ avís i, en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a les seves Pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les Pàgines, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixes, i de les Condicions Generals d'Accés i Ús.

Tota la informació que es rebi a les Pàgines web de BEER EVENTS es considerarà cedida a BEER EVENTS a títol gratuït.

Totes les qüestions relatives a les Pàgines web de BEER EVENTS es regiran per la legislació espanyola i es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre.

Política de privacitat

Als efectes d'allò disposat a la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, BEER EVENTS informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de BEER EVENTS, amb la finalitat de realitzar les tasques d'informació, formació i comercialització dels productes que elabori i/o distribueixi en cada moment BEER EVENTS i el seu grup d'empreses.

De la mateixa manera l'informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, essent requisit indispensable pel seu exercici la comunicació a través de la direcció de correu info@barcelonabeerfestival.com o per correu ordinari dirigit a la següent adreça: BEER EVENTS, S.L., Carrer La Font, 19 Esc. A 2º 3ª, 08004 Barcelona. L'esmentada sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en la que es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, s'haurà de provar la mateixa mitjançant document fefaent.

BEER EVENTS es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

BEER EVENTS informa de que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, pel que s'atendrà, en cada cas, a les dades introduïdes per l'Usuari, siguin veraces o no.

Cookies

De la mateixa manera, BEER EVENTS informa als Usuaris de la possible col·locació de cookies al llarg de la navegació a l'ordinador dels Usuaris, de forma que al navegar per les pàgines web, es podria arribar a reconèixer automàticament, entre altres, la direcció IP de l'ordinador dels Usuaris i altres possibles dades de navegació. L'ús de cookies, només ho serà a efectes de manteniment de la sessió de navegació, i en cap cas no s'emmagatzemaran dades de caràcter personal. Si els Usuaris no volguessin admetre la cookie, hauran d'eliminar aquesta possibilitat a les opcions d'Usuari del seu propi navegador. No obstant lo anterior, BEER EVENTS no es fa responsable de les irregularitats que la no admissió de la cookie pugui generar durant la seva navegació per les seves Pàgines web.

Copyright © 2012 BEER EVENTS, S.L. Tots els drets reservats - info@barcelonabeerfestival.com - Avís legal - pàgina creada per: Herramienta Digital